Uudisrakenta­minen Raase­porin alueella

Uudisrakenta­misessa toimimme mielel­lämme pää­urakoit­sijana.

Teemme kaikki uudisra­kennukset aina omakoti­taloista ja rivi­taloista pienempiin projek­teihin, kuten autotallit, roska­katokset ja laiturit. Toiminta­periaat­teemme on että asiakas tuo piirustukset ja näyt­tää tontin, jonka jälkeen keskus­telemme siitä mitä asiakas haluaa projek­tilta. Me huolehdimme lopusta!

Olemme mielellämme mukana jo suun­nittelu­vaiheessa, jolloin pystymme tarjoamaan ammatti­näkemyksen erilai­sista ratkaisuista.

Vuosien aikana kertynyt kattava yhteis­työverkosto mahdol­listaa ammatti­taitoisten urakoit­sijoiden käyt­tämisen ja takaa hyvän loppu­tuloksen.

Rakennusliike R. Lindholm rakentaa Kodista Konttoriin!

Yhteydenotto